Audio

1- کدک صدا

ما توانایی آن را داریم تا با توجه به نظرات و نیازهای مشتریان خود نسبت به تغییر و سفارشی سازی کدک صدا تغییر اعمال کنیم

1-1 نرخ بیت نسبت به کیفیت

1-2 نرخ بیت نسبت به MOS

2- دوبلکس

نرم افزار بصورت پیش فرض از حالت نیمه دوطرفه استفاده مینماید، اما فناوری ip-ptt در مواقعی نیازمند چند کاناله و چند قفله است لذا حالت تمام دوطرفه مورد نیاز است.

2-1 نیمه دو طرفه (Half Duplex)

می تواند تنها از پخش یا ضبط همزمان پشتیبانی کند. در ProPTT2، این حالت موسیقی است.

2-2 تمام دو طرفه (Full Duplex)

می تواند همزمان پخش و ضبط را پشتیبانی کند. در ProPTT2، این حالت VOIP است.

3- کیفیت

Profile Quality
Samplerte is 24000Hz. Bitrate is 64kbps
HD
Samplerte is 16000Hz. Bitrate is 32kbps
Highest
Samplerte is 16000Hz. Bitrate is 16kbps
High
Samplerte is 8000Hz. Bitrate is 8kbps
Middle
Samplerte is 8000Hz. Bitrate is 2~8kbps. It is VBR(Variable Bit Rate) based on VAD.
Low
Samplerte is 8000Hz. Bitrate is 2kbps. It could support satellite.
Micro