کابل درگاه یکپارچه سازی (ProGate)

به دلیل تنوع محصولات شرکتهای مختلف ، جهت اتصال دستگاههای قدیمی به درگاه اتصال ممکن است نوع کابل متفاوت باشد.

فهرست مدلهای مختلف قابل پشتیبانی از طریق کابل

ممکن است برخی از مدلها در این فهرست نباشد ولی قابلیت اتصال وجود داشته باشد

Motorola XiR-M8668 Mobile Transceiver
iCom IC-F5023 Mobile Transceiver
Motorola GP-3188 UHF Portable Two-Way Radio
Motorola GP-3188 VHF Portable Two-Way Radio
Hytera MD788/MD788G Mobile Transceiver
Motorola XiR E8600/E8608 Digital Portable Radio
Motorola SX836R FRS Portable Two-Way Radio
Motorola SL1M Digital Portable Radio
Motorola XiR P3688 Digital Portable Radio
KENWOOD UBZ-LP20 Handheld Transceiver
KENWOOD TK-3317 UHF Portable Two-Way Radio
icom IC-F2000S UHF Portable Two-Way Radio
icom IC-F1000S VHF Portable Two-Way Radio
RadioTek RT-460S VHF/UHF Portable Two-Way Radio
Winnertech NXT-400 UHF Portable Radio
Hytera PD568 Digital Portable Radio
Hytera PD378 Digital Portable Radio
ALINCO DJ-PB20 Handheld Transceiver