حادثه هیچ گاه خبر نمی کند.

یکی از مهم ترین و البته حیاتی ترین مراکز کشورهای دارای ذخایر نفت، پالایشگاه ها و پروشیمی های فراوردهای نفتی می باشد. بدون شک امروزه ارتباطات و تبادل اطلاعات در انواع مختلف خود، نقشی بنیادین در ایجاد و توسعه زیرساخت هاي صنعتی ایفا می کند. بدون تأمین حداقل ارتباط هرگز نمی توان مدیریت صحیحی در سطح یک پروژه بزرگ صنعتی بویژه در صنعت مهم و استراتژیک نفت داشت. بدیهی است استمرار یک ارتباط مطمئن و بدون وقفه در پیشبرد اهداف مجموعه صنعتی از اهمیت بسزایی برخوردار است .ماهیت فنی سیستمهاي مختلف ارتباطی، وابستگی تجهیزات ارتباطی به سایر شبکه هاي مخابراتی و احتمال قطع ارتباط به دلایل گوناگون ما رابر آن می دارد تا به دنبال ایده اي باشیم که بتواند یک ارتباط مطمئن و پایدار که در هر شرایطی به نیازهاي ارتباطی پاسخ دهد پیشنهاد کند. گرچه ممکن است یک سامانه مخابراتی ساده نتواند خدمات مختلف ارتباطی را ارائه دهد؛ اما اینکه سیستمی وجود داشته باشدکه در هر شرایطی بتواند به خوبی ارتباط واحدهاي یک مجموعه صنعتی را فراهم کند،بسیار حائز اهمیت است.

استفاده از یک بستر ارتباطی مناسب و هوشمند با رعایت همه نکات بخصوصی که عرض شد میتواند تا حدود بسیار زیادی، تامین امنیت، مدیریت یکپارچه نیرو ها و بخش های مختلف و نظارت و بازرسی را در کل مجموعه افزایش وتسهیل کرد.

بنابراین هدف، دستیابی به یک شـبکه ارتبـاطی بـا کمتـرین هزینه و بیشترین کارآیی جهت ارتبـاط هـر دو نقطـه دلخـواه در مسیر خطوط لوله نفت و سایر مناطق عملیاتی می باشد.

چالش ها

وجود یک ارتباط هوشمند و پویا از نیاز های اصلی و حیاتی شرکت های پتروشیمی و پالایشگاه است که همواره با چالشهای فراوان رو به رو بوده است. از جمله چالشهای مهم صنعت پتروشیمی ها و پالایشگاه ها در حوزه ارتباط گروهی عبارت است از : حفظ امنیت مجموعه ها، کیفیت شبکه ارتباطی، دسترسی و پیمایش خودروهای حامل سوخت و فرآورده های نفتی، هوشمند سازی شبکه های ارتباطی بر اساس سیاست های سازمانی مجموعه، محدودیت موقعیت های جغرافیایی، نقاط کور ارتباطی فراوان در سطح مجموعه و ارتقاء بستر ارتباطی نیروهای عملیاتی و HSE. مشکلات و دغدغه هایی که به حق در صورت مرتفع کردن هر یک از آنها در حوزه ارتباط های گروهی، شاهد کاهش قابل توجه هزینه ها و افزایش حداکثری بهره وری خواهیم بود.

راهکارها

امکانات بی نظیر و کاربردی سامانه ندا، یک بستر ارتباطی هوشمند، آنی و بی نظیر است که بخش قابل توجهی از مشکلات و دغدغه های شرکت های پتروشیمی و پالایشگاه ها را مرتفع می سازد.

سازمانپذیری بالا، متناسب با سیاست های سازمان مجموعه ها، یک ارتباط هوشمنده و همیشه فعال را در برای شما فراهم می آورد.

ویژگی ارسال پیام اضطراری (SOS) و سیستم اعلان کارگر تنها به همراه موقعیت مکانی و نام کاربر از دیگر ویژگی هایی است که میتواند در حوادث ناگهانی و غیر مترقبه به یاری نیروهای عملیاتی و کارگران بیاید. همچنین قابلیت ارسال موقعیت مکانی در لحظه و پیمایش لحظه ای و زنده کاربران، مجموعه مدیریتی را در کنترل و مدیریت مطلوب کاربران و خودروهای حمل و نقل محصولات و فرآورده های نفتی کمک می کند.

امکان برقراری PTT تصویری و اشتراک گذاری ویدیو زنده نیروهای پیشران را در مستند سازی تصاویر و وقایع اتفاق افتاده یاری مینماید.

همچنین در اختیار داشتن سرور اختصاصی،  برای مجموعه صعنت پتروشیمی و پالایشگاهی این امکان را فراهم می آورد تا کلیه اطلاعات رد و بدل شده در سرور اختصاصی ذخیره شده و دیگر بحث شنود و نشر اطلاعاتی  به خارج مجموعه نزدیک به صفر شود و امنیت مجموعه افزایش یابد.

از طریق سامانه ندا شما یک بستر ارتباطی فعال و بدون هیچ گونه محدودیتی را در اختیار خواهید داشت و مشکلات محدودیت جغرافیایی دیگر معنایی نخواهد داشت چراکه سامانه ندا دارای قابلیت پوشش دهی کشوری می باشد