نرم افزار نسخه ویندوز (دیسپچر)

پشتیبانی از 64 کانال همزمان و امکانات ویژه جهت استفاده در مراکز فرماندهی و کنترل

عنوان نرم افزار حداقل امکانات مورد نیاز
ProPTT2 PC Client
Windows 7 or above Internet Explorer 11 or above

امکانات